-

Lazada Indonesia

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา


ข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา


ข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชุดที่ 1
1.             การประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ต้องปรับปรุง เป็นข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา สอดคล้องกับการประเมินในข้อใด 
ก. การวัดและประเมินผลย่อย (Formative Assessment) 
ข. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
ค. การประเมินระดับสถานศึกษา 
ง. ถูกทุกข้อ 
2. การประเมินเพื่อเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ 
ก. การประเมินระดับชั้นเรียน 
ข. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
ค. การประเมินระดับสถานศึกษา 
ง. ถูกทุกข้อ 
3. ใครเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. สถานศึกษา 
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. กรรมการสถานศึกษา 
4. ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. สถานศึกษา 
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. กรรมการสถานศึกษา 
5. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 51 กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นกี่ระดับ 
ก. 2 
ข. 3 
ค. 4 
ง. 5 
6. การเทียบโอนผลการเรียน ให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอน จำนวนกี่คน 
ก. คน 
ข. ไม่น้อยกว่า คน แต่ไม่ควรเกิน คน 
ค. 6-7 คน 
ง. ตามความเหมะสมของขนาดสถานศึกษา 
7. การเทียบโอน วิชาที่เทียบโอนควรมีจุดประสงค์เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่า ร้อยละเท่าใด 
ก. 50 ข. 60 ค. 70 ง. 80 
8. เป็นการประเมินก่อนเริ่มเรียน เพื่อต้องการข้อมูลที่แสดงความพร้อม ความสนใจ ระดับความรู้และทักษะพื้นฐาน 
ก. การประเมินเพื่อจัดวางตำแหน่ง 
ข. การประเมินวินิจฉัย 
ค. การประเมินผลย่อย 
ง. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ 
9. เป็นการเก็บข้อมูล เพื่อค้นหาว่าผู้เรียนรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน สิ่งที่รู้มาก่อนถูกต้องหรือไม่ 
ก. การประเมินเพื่อจัดวางตำแหน่ง 
ข. การประเมินวินิจฉัย 
ค. การประเมินผลย่อย 
ง. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ 
10. เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัด 
ก. การประเมินเพื่อจัดวางตำแหน่ง 
ข. การประเมินวินิจฉัย 
ค. การประเมินผลย่อย 
ง. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้

ชุดที่ 2
Q.1) 
 ข้อใดคือความตรงของแบบทดสอบ ( ******sobbunju.com********)

A.
ความตรงเชิงเนื้อหา

B.
ความตรงเชิงโครงสร้าง

C.
ความตรงตามสภาพ

D.
ถูกทุกข้อ


Q.2) 
ความเที่ยงของแบบทดสอบ  คือ

A.
ความคงเส้นคงวาของผลการสอบ

B.
ไม่ว่าจะสอบกี่ครั้ง นักเรียนคนเดิมควรจะได้คะแนนไม่แตกต่างจากเดิม

C.
ถูกทั้ง ก และ ข


Q.3) 
วิธีการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ มีหลายวิธี เช่น

A.
การสอบซ้ำ

B.
การทดสอบจากข้อสอบคู่ขนาน

C.
ถูกทั้ง ก และ ข


Q.4) 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับ

A.
คุณลักษณะของกลุ่มผู้สอบ

B.
การกำหนดเวลาในการสอบ

C.
สภาพแวดล้อม

D.
ถูกทุกข้อ
Q.5) 
ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบแทนด้วยสัญลักษณ์

A.
r

B.
p

C.
q

D.
s


Q.6) 
เป็นข้อสอบที่ยากมาก คือ มีค่า เท่าๆไหร่

A.
ค่า ระหว่าง 0.00-0.19

B.
ค่า ระหว่าง 020-0.40

C.
ค่า ระหว่าง 0.41-0.60

D.
ค่า ระหว่าง 0.61-0.80

E.
ค่า ระหว่าง 0.81-1.00


Q.7) 
เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก คือ มีค่า เท่าๆไหร่

A.
ค่า ระหว่าง 0.00-0.19

B.
ค่า ระหว่าง 020-0.40

C.
ค่า ระหว่าง 0.41-0.60

D.
ค่า ระหว่าง 0.61-0.80

E.
ค่า ระหว่าง 0.81-1.00


Q.8) 
เป็นข้อสอบที่ยากง่ายพอเหมาะ  คือ มีค่า เท่าๆไหร่

A.
ค่า ระหว่าง 0.00-0.19

B.
ค่า ระหว่าง 020-0.40

C.
ค่า ระหว่าง 0.41-0.60

D.
ค่า ระหว่าง 0.61-0.80

E.
ค่า ระหว่าง 0.81-1.00


Q.9) 
เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย คือ มีค่า เท่าๆไหร่

A.
ค่า ระหว่าง 0.00-0.19

B.
ค่า ระหว่าง 020-0.40

C.
ค่า ระหว่าง 0.41-0.60

D.
ค่า ระหว่าง 0.61-0.80

E.
ค่า ระหว่าง 0.81-1.00


Q.10) 
เป็นข้อสอบที่ง่ายมาก

A.
ค่า ระหว่าง 0.00-0.19

B.
ค่า ระหว่าง 020-0.40

C.
ค่า ระหว่าง 0.41-0.60

D.
ค่า ระหว่าง 0.61-0.80

E.
ค่า ระหว่าง 0.81-1.00


Q.11) 
ค่าอำนาจจำแนก หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบในการแยกความสามารถ เก่ง-อ่อน ของผู้ตอบ เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของอัตราส่วนระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อน แทนด้วยสัญลักษณ์

A.
r

B.
p

C.
q

D.
s


Q.12) 
ค่าอำนาจจำแนก มีค่าระหว่าง

A.
ถึง 1.00

B.
ถึง -1.00

C.
-1.00 ถึง 1.00

D.
ถูกทุกข้อ


Q.13) 
ค่า r เป็น ลบ

A.
มีค่าอำนาจจำแนกในทางตรงกันข้าม

B.
ไม่มีค่าอำนาจจำแนก

C.
มีค่าอำนาจจำแนกดี

D.
ถูกทุกข้อ


Q.14) 
ค่า r ระหว่าง 0.00-0.19

A.
มีค่าอำนาจจำแนกในทางตรงกันข้าม

B.
ไม่มีค่าอำนาจจำแนก

C.
มีค่าอำนาจจำแนกดี

D.
ถูกทุกข้อ


Q.15) 
ค่า r ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป

A.
มีค่าอำนาจจำแนกในทางตรงกันข้าม

B.
ไม่มีค่าอำนาจจำแนก

C.
มีค่าอำนาจจำแนกดี

D.
ถูกทุกข้อ


Q.16) 
ข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะ และ มีค่าอำนาจจำแนกดี

A.
ข้อสอบดีมาก

B.
ข้อสอบดี

C.
ข้อสอบพอใช้ได้

D.
ข้อสอบไม่ดี

E.
ข้อสอบใช้ไม่ได้


Q.17) 
ข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย หรือข้อสอบที่ค่อน ข้างยากและมีค่าอำนาจจำแนกดี

A.
ข้อสอบดีมาก

B.
ข้อสอบดี

C.
ข้อสอบพอใช้ได้

D.
ข้อสอบไม่ดี

E.
ข้อสอบใช้ไม่ได้


Q.18) 
ข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะและมีค่าอำนาจจำแนกต่ำหรือข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกดีแต่มีความยากมาก

A.
ข้อสอบดีมาก

B.
ข้อสอบดี

C.
ข้อสอบพอใช้ได้

D.
ข้อสอบไม่ดี

E.
ข้อสอบใช้ไม่ได้


Q.19) 
ข้อสอบที่มีความยากมาก หรือข้อสอบที่มีความง่ายมากและมีค่าอำนาจจำแนกน้อย

A.
ข้อสอบดีมาก

B.
ข้อสอบดี

C.
ข้อสอบพอใช้ได้

D.
ข้อสอบไม่ดี

E.
ข้อสอบใช้ไม่ได้


Q.20) 
ข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกในทางกลับกัน หรือไม่มีค่าอำนาจจำแนก (****ค่า  r  เป็นลบ**** )

A.
ข้อสอบดีมาก

B.
ข้อสอบดี

C.
ข้อสอบพอใช้ได้

D.
ข้อสอบไม่ดี

E.
ข้อสอบใช้ไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น