-

Lazada Indonesia

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ข้อสอบ ชุดที่ 12


ข้อสอบ ชุดที่ 12
1. การวิจัยมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
      ก. เป็นการลองผิดลองถูก                                                                          ข. เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ
      ค. เป็นการสำรวจสภาพปัญหา                                                                  ง. เป็นการวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ
2. การแสวงหาความรู้วิธีใด เป็นการหาความรู้โดยใช้หลักเหตุผล
      ก. โดยการหยั่งรู้                                                                                                          ข. โดยการลองผิดลองถูก
      ค. โดยการอนุมาน - อุปมาน                                                                       ง. การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
3. ข้อใดเรียงลำดับของกระบวนการวิจัยได้ถูกต้อง
      ก. กำหนดปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
      ข. กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
      ค. ตั้งสมมติฐาน กำหนดปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
      ง. ตั้งสมติฐาน กำหนดปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป
4. ข้อใด อาจไม่ใช่ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวิจัย
      ก. หลักวิธีวิจัย                                                                               ข. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
      ค. ระบบการศึกษาของสังคม                                                      ง. ความรู้ในสาขาที่ต้องการทำวิจัย
5. จรรยาบรรณของนักวิจัยข้อใดสำคัญที่สุด
       ก. ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม                                                      ข. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษา
       ค. มีพื้นความรู้ในสาขาที่ทำการวิจัย                                       ง. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
6. ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด "การศึกษาปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา อ.เมือง จ.สกลนคร"
       ก. การวิจัยเชิงอนาคต                                                                               ข. การวิจัยเชิงทดลอง
       ค. การวิจัยเชิงบรรยาย                                                                                ง. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
7. ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด"การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในจังหวัดสกลนคร ระหว่างการสอนแบบโครงงานและการสอนแบ"บรรยาย"
        ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์                                                   ข. การวิจัยเชิงบรรยาย
       ค. การวิจัยเชิงทดลอง                                                                 ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ
8. หัวข้อปัญหาวิจัยใด ตั้งชื่อได้เหมาะสมที่สุด
      ก. เจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร
      ข. เจตคติต่อวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
           จังหวัดสกลนคร

      ค. การเปรียบเทียบความสนใจของนักเรียน ระหว่างการอ่านและการเล่านิทานให้ฟัง
      ง. ผลของการพัฒนาทักษะในการรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9. ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด"พัฒนาการหลักสูตรประถมศึกษาของประเทศไทย"
       ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
                                                                    ข. การวิจัยเชิงบรรยาย
       ค. การวิจัยเชิงทดลอง                                                                               ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ
10. ข้อใด ไม่ใช่ตัวแปร
        ก. เพศ                                                                                       ข. ศาสนา
        ค. จังหวัดเชียงใหม่                                                                    ง. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน
11. ลักษณะงานวิจัยตรงกับข้อใดมากที่สุด  
         ก. สามารถพิสูจน์ได้ทุกขั้นตอน                                          ข. หาคำตอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
         ค. มีขั้นตอนและระบบการศึกษาอย่างสมบูรณ์     ง. เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการศึกษา
12. ข้อใด กล่าวถูกต้อง
           ก. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ผู้บริหารมากกว่าครู
           ข. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ผู้ทำวิจัยมากกว่าผู้นำผลการวิจัยไปใช้
          ค. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ผู้นำผลการวิจัยไปใช้มากกว่าผู้ทำวิจัย
          ง. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ครูมากกว่าผู้บริหาร
13. งานวิจัยเรื่องใด เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย
        ก. การศึกษานิทานพื้นบ้านของอำเภอสามโคก
       ข. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่ออาชีพครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
         ของนักศึกษาคุรุทายาท

        ค. การวิเคราะห์โปรตีนจากเห็ด
         ง. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของถั่วเมื่อใช้ปุ๋ยสูตรต่างกัน
 
      คำชี้แจง จากชื่องานวิจัยต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามในข้อ 14 -15
"ความรู้และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติด ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ" โดยกำหนดวัตถุประสงค์
การวิจัยดังนี้ เพื่อศึกษาระดับความรู้ และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่รถประจำทาง รถบรรทุกสิบล้อ และรถแท็กซี่ ในกรุงเทพมหานคร"
14. งานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อใครมากที่สุด
       ก. ผู้ขับขี่รถทุกประเภท                                                                           
       ข. เจ้าของรถแท็กซี่และรถบรรทุกสิบล้อ

        ค. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ปราบปรามและป้องกันยาเสพติด      
       ง. ผู้โดยสารรถประจำทางและรถแท็กซี่

15. งานวิจัยในข้อ 14 จัดเป็นงานวิจัยประเภทใด
      ก. วิจัยเชิงสำรวจ 
                                                                         ข. วิจัยเชิงความสัมพันธ์
      ค. วิจัยเชิงพัฒนาการ                                                                   ง. วิจัยพื้นฐาน
16. อาจารย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ควรจะศึกษางานวิจัยเรื่องใด
      ก. ทัศนคติของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์
      ข. การพัฒนาสไลด์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์
      ค. ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
       ง. การพัฒนากระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์
17. จากสมมุติฐานที่กำหนด ให้ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ "นักเรียนเพศชายมีความรับผิดชอบ
มากกว่านักเรียนเพศหญิง"
     ก. นักเรียน                                                                                    ข. เพศของนักเรียน
     ค. ความรับผิดชอบของนักเรียน                                                 ง. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
18. จากข้อ 17 ข้อใดเป็นตัวแปรตา
    ก. นักเรียน                                                                                      ข. เพศของนักเรียน
     ค. ความรับผิดชอบของนักเรียน                                                 ง. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่


19. สมมุติฐานการวิจัย ข้อใดดีที่สุด
   ก. การสอนแบบทีมดีกว่าการสอนแบบครูคนเดียว
    ข. นักเรียนชายมีความเชื่อโชคลางน้อยกว่านักเรียนหญิง
   ค. วิธีสอนแบบอภิปรายเชื่อว่าจะให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีสอนแบบบรรยาย
    ง. เด็กในเมืองน่าจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กในชนบท
20. " สภาพแวดล้อมในโรงเรียนหมายถึง การรับรู้พฤติกรรม เหตุการณ์สถานที่ หรือลักษณะใดๆ ในโรงเรียนที่นักเรียนสังเกตุหรือรับรู้ได้" ข้อความนี้หมายถึงข้อใด
    ก. จุดมุ่งหมายของการวิจัย                                                          ข. สมมุติฐานการวิจัย
     ค. นิยามศัพท์เฉพาะ                                                                      ง. ข้อตกลงเบื้องต้น
21. สมมติฐานการวิจัยที่ว่า "ผู้บริหารที่มีความรู้" ทางจิตวิทยาการปกครองลูกน้องได้ดีกว่าผู้บริหารที่มีความรู้ทางจิตวิทยาจากสมมติฐาน ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ
       ก. การปกครองลูกน้อง                                                             ข. ผู้บริหารที่มีความรู้ทางจิตวิทยา
       ค. ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ทางจิตวิทยา                    ง. ผู้บริหารที่มีความรู้และไม่มีความรู้ทางจิตวิทยา
22. คำกล่าวในข้อใดไม่ถูกต้อง
       ก. การวิจัยทุกอย่างล้วนมุ่งเพื่อแก้ปัญหาทั้งสิ้น
      ข. การวิจัยเป็นข้อมูลรากฐานในการวางแผนและบริการการศึกษา
      ค. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการส่วนใหญ่จะปรากฏในระดับมหาวิทยาลัย
      ง. การวิจัยทางการศึกษาของไทยเป็นสิ่งสร้างเสริมความเป็นไทย ทางการศึกษาของประเทศไทย
23. ส่วนที่ชี้ให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร ตรงกับข้อใด
      ก. ชื่อเรื่องการวิจัย
                                                        ข. สมมติฐานการวิจัย
     ค. จุดมุ่งหมายของการวิจัย                                         ง. กรอบแนวคิดในการวิจัย
24. การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยการเปรียบเทียบวิธีสอน ควรใช้วิจัยประเภทใด
      ก. Action Research                                                    ข. Applied Research
      ค. Experimental Research                                         ง. Descriptive Research


25. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการวิจัย
      ก. ช่วยในการกำหนดนโยบาย                                                
      ข. ช่วยให้ค้นพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
      ค. ช่วยให้การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
      ง. ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการให้มีผลการวิจัยมากขึ้นและนำผลการวิจัยไปใช้
26. การวิจัยทางการศึกษาเป็นการวิจัยประเภทใด
     ก. การวิจัยเชิงประยุกต์                                                 ข. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
     ค. การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์                                                ง. การวิจัยขั้นพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์
27. ทำไมการวิจัยจึงต้องอาศัยสถิติมาก
     ก. เพราะสถิติเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สรุปคุณสมบัติของข้อมูลอย่างมีเหตุผล
     ข. เพราะสถิติเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มทักษะอันเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
      ค. เพราะสถิติเป็นตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูลเชิงคุณภาพทำให้แปลผลได้ถูกต้องชัดเจน
     ง. เพราะสถิติเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยชนิดต่าง ๆ
         ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่     ยอมรับของบรรดานักวิจัย

28. ข้อใดเป็นตัวแทนของข้อมูลที่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลายที่สุด
      ก. มัธยฐาน                                                                   ข. ฐานนิยม
      ค. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                      ง. ค่าเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต
29. ข้อใดที่บอกให้เราทราบว่าข้อมูลของกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
       ก. มัธยฐาน                                                                                 ข. ฐานนิยม
        ค. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                       ง. ค่าเฉลี่ย
30. ข้อใดทำให้ระบบการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
      ก. ขาดการกำหนดปัญหาที่ต้องแก้ไข
      ข. ขาดการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อ
      ค. ขาดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานที่จัดการเรียนการสอน
       ง. ขาดการเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น