-

Lazada Indonesia

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ข้อสอบ ความเป็นครู


ข้อสอบ ความเป็นครู


ข้อสอบ ความเป็นครู 
ชุดที่ 1
1.       จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ?
ก. กริยา                                                                  ข. จริยา
ค. มรรยาท                                                             ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ ข. จริยา
2.       “ ความประพฤติที่ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึง ?
ก. จรรยาบรรณ                                                     ข. สัตตยาบรรณ
ค.มาตรฐานวิชาชีพ                                             ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอบข้อ ก. จรรยาบรรณ     
3.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ?
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ                                              
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค.แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ                                  
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
4.       จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด ?
ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู                                  
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบการวิชาชีพครู
ค.รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู                                          
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
5.       จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด ?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ .2535                                         
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546             
ค.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546                                     
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ 
6.       ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?
ก. 18 ปีบูริบูรณ์                                                    ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์ 
ค. 20 ปีบูริบูรณ์                                                    ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
ตอบข้อ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์ 
7.       ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?
ก. 18 ปีบูริบูรณ์                                                    ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์ 
ค. 20 ปีบูริบูรณ์                                                    ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
8.       มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน ?
ก.  3 มาตรฐาน                                                     ข. มาตรฐาน
ค. มาตรฐาน                                                      ง. มาตรฐาน

ตอบข้อ ก.  3 มาตรฐาน
9.       มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน                                 
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ชาชีพ
ง. มาตรฐานการสอน

ตอบข้อ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
10.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด ?
ก. จรรยาบรรณ                                 ข. จรรยาบรรณ
ค. จรรยาบรรณ                                 ง. จรรยาบรรณ
ตอบข้อ ข. จรรยาบรรณ
11.     จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ?
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
12.    หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู ?
ก. คุรุสภา                                            
ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                           
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ก. คุรุสภา
13.    จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 มีจำนวนกี่ข้อ ?
ก.  6 ข้อ                                                                  ข. ข้อ
ค. ข้อ                                                                   ง. ข้อ
ตอบข้อ ง. ข้อ

14.    ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 ?
ก. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์                                            
ข. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
ง. ไม่มีคำตอบ
ตอบข้อ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
15.    บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด ?
ก. คุรุสภา                                                            
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                           
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตอบข้อ ก. คุรุสภา
16.    จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่อง การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด ?
ก. พ้น ปี                                                             ข. พ้น ปี
ค. พ้น ปี                                                             ง. พ้น ปี
ตอบข้อ ก. พ้น ปี
17.    จากข้อ 15 ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโทษ คือใคร ?
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                           
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                                           
ง.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตอบข้อ ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
18.    โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน ?
ก.  4 สถาน                                                            ข. สถาน
ค. สถาน                                                             ง. สถาน
ตอบข้อ ข. สถาน
19.    ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ?
ก. ยกข้อกล่าวหา                                                  ข. ตักเตือน
ค. ภาคทัณฑ์                                                         ง. ตัดเงินเดือน
ตอบข้อ ง. ตัดเงินเดือน
20.    โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี ?
ก. ไม่เกิน ปี                                                        ข. ไม่เกิน ปี
ค. ไม่เกิน ปี                                                        ง. ไม่เกิน ปี
ตอบข้อ ค. ไม่เกิน ปี  
ชุดที่ 2
1.ค่านิยมที่ราชการครูพึงยึดปฏิบัติมี ประการ ยกเว้น
ก. การรู้จักพึ่งตนเอง
ข.การรู้จักละวางความชั่ว *
ค. การปฏิบัติตามคุณธรรมศาสนา
ง. การรักษาระเบียบวินัย เคารพกฏหมาย
2. ค่านิยมหมายถึง
ก. การยึดถือว่าสิ่งใดดี ชั่ว
ข. เกณฑ์ที่ระบุว่าควรประพฤติอย่างไร
ค.การประกอบความดีตามสภาพแวดล้อม
ง. ความเห็นเกี่ยวกับชีวิตและความประพฤติด *
3. ค่านิยมมีความสำคัญต่อการมีชีวิตของมนุษย์อย่างไร
ก.เป็นแบบขนบประเพณี
ข.เป็นแนวทางในการดำเนินชีวติมนุษย์*
ค. เป็นแบบอย่างของสังคมที่ผู้คนควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
ง.เป็นหลักในการประเมินค่าของความประพฤติของคนในสังคม
4.ข้อใดมิใช่สุขขั้นพื้นฐานที่อท้จริงของมนุษย์
ก. สุขอันเกิดจากการได้ชิมรสอาหารอร่อย*
ข. สุขอันเกิดจากการมีทรัพย์
ค.สุขอันเกิดจากการไม่มีหนี้
ง.สุขอันเกิดแต่การประกอบงานที่ไม่มีโทษ
5. ข้อใดเป็นลักษณะของค่านิยมที่แท้จริง
ก. การแต่งกายตามสมัยนิยม
ข. การเท่าทันโลกเหตการณื
ค. การพูดจากริยาเรียบร้อย*
ง. การเป็นคนมีเกียรติในสังคม
6. ข้อใดมีอิทธิพลต่อการเกิดค่านิยมของคนในชาติมาที่สุด
ก. การเอาอย่างเพื่อน
ข. ความต้องการของรัฐ
ค. การเรียนรู้จากตำรา บทเรียน
ง. ความรักความพอใจในสิ่งที่ตนชอบ*
7.คุณธรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมข้อใดมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจในบุคคล
ก. การมีวินัย*
ข. การไม่เบียดเบียน
ค. การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
ง. การกล้าคัดค้านความเห็นที่ผิด ๆ
8.การที่เรามีจริยธรรมจะได้ประโยชน์อะไร
ก. ทำให้อิ่มกาย
ข. ทำให้อิ่มใจ*
ค. ทำให้อิ่มเกียรติ
ง. ทำให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
9. คุณธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติให้ถึงความสำเร็จ
ก. สังคหวัตถุ 4
ข. พรมวิหาร 4
ค. อิทธิบาท 4 *
ง. ทิศ 6
10.สละที่นั่งบนรถเมลให้กับสตรี เด็ก และคนชรา แสงดถึงวัฒนาธรรมใด
ก. คติธรรม
ข. สหธรรม*
ค. วัตถุธรรม
ง. เนติธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น