-

Lazada Indonesia

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ข้อสอบ กฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553


ข้อสอบ กฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553


ข้อสอบ กฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553

1) 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 เป็นฉบับที่เท่าไร

A.
1

B.
2

C.
3

D.
4

2) 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553  ให้ไว้    วันใด

A.
12 กรกฎาคม 2553

B.
13 กรกฎาคม 2553

C.
22 กรกฎาคม 2553

D.
23 กรกฎาคม 2553

3) 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน

A.
22

B.
23

C.
56

D.
65

4) 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด

A.
12 กรกฎาคม 2553

B.
13 กรกฎาคม 2553

C.
22 กรกฎาคม 2553

D.
23 กรกฎาคม 2553

5) 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ใช้บังคับวันใด

A.
13 กรกฎาคม 2553

B.
14 กรกฎาคม 2553

C.
23 กรกฎาคม 2553

D.
24 กรกฎาคม 25536) 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 มีกี่มาตรา

A.
3

B.
4

C.
5

D.
6

7) 
ใครเป็นผู้รักษาการ ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553

A.
นายกรัฐมนตรี

B.
รองนายกรัฐมนตรี

C.
รัฐมนตรี

D.
ปลัดกระทรวง

.8) 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 คือใคร

A.
นายกรัฐมนตรี

B.
รองนายกรัฐมนตรี

C.
รัฐมนตรี

D.
เลขาธิการ

.9) 
ให้ตรา  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ตามข้อใด

A.
คำแนะนำของรัฐสภา

B.
คำยินยอมของรัฐสภา

C.
คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

D.
คำแนะนำและยินยอมของสภาการศึกษา

10) 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553  มีผลใช้บังคับวันใด

A.
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

B.
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

C.
ครบกำหนดเก้าสิบวันหลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

D.
ครบกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

11) 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553  ยกเลิก มาตราใดใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

A.
มาตรา 33

B.
มาตรา 35

C.
มาตรา 37

D.
มาตรา 39

12) 
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดตามข้อใด

A.
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

B.
ยึดกฎกระทรวง

C.
ยึดระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

D.
เขตพื้นที่การศึกษา

E.
ความเหมาะสมด้านอื่น ๆ

13) 

ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

A.
ปลัดกระทรวงตามคำแนะนำของสภาการศึกษา

B.
รัฐมนตรีตามคำแนะนำของสภาการศึกษา

C.
รัฐมนตรีตามคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

D.
เลขาธิการตามคำแนะนำสภาการศึกษา

14) 
กรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ยึดตามข้อใดในการอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา

A.
เป้าหมายการจัดการศึกษา

B.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

C.
ระดับการศึกษาของสถานศึกษา

D.
ที่ตั้งของสถานศึกษา

15) การดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใดให้เป็นไปตามข้อใด

A.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

B.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

C.
เลขาธิการคณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

D.
เลขาธิการคณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16) 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษาต้องทำให้แล้วเสร็จตามข้อใด

A.
90 วัน

B.
180 วัน

C.
90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้

D.
90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

E.
180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

17) 
ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553

A.
ความไม่คล่องตัวในการบริหารราชการ

B.
ให้การบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพ

C.
ให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

D.
ให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิผล

E.
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น