-

Lazada Indonesia

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ข้อสอบ ชุดที่ 20


ข้อสอบ ชุดที่ 20
1. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพหมายถึงข้อใด
      ก. กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                              ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
     ค. มีการนำหลักสูตรไปใช้                                          ง. มีการใช้สื่อประกอบการสอน
2. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
     ก. การปรับปรุงการเรียนการสอน                             ข. ตัดสินผลการเรียนการสอน
    ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์                   ง. ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
3. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
      ก. หลักสูตร                                                                                   ข. แผนการสอน
      ค. จุดประสงค์การเรียนรู้                                            ง. สื่อการเรียนการสอน
4. ท่านคิดว่าทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
    ก. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
   ข. เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา

   ค. เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก
  ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
   ก. การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง                                ข. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
   ค. การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ง. ครูผู้สอนสำคัญที่สุด
6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
      ก. การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง                         ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
     ค. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น                                   ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด เริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปี
การศึกษาใดเป็นต้นไป
         ก. 2545                                                                                         ข. 2546
        ค. 2547                                                                                       ง. 2548

8. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรในข้อใด
       ก. หลักการ                                                                                  ข. จุดมุ่งหมาย
       ค. เนื้อหาสาระ                                                                           ง. แนวทางการจัดการเรียนรู้
9. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
      ก. วัดความสามารถในการใช้ภาษา                                                         ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน
      ค. มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา                 ง. ถูกทุกข้อ
10. " สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน" เป็นลักษณะของผู้เรียน ตามข้อใด
        ก. พัฒนาตน
                                                                                ข. พัฒนาอาชีพ
        ค. พัฒนาสังคม                                                                         ง. พัฒนาทั้ง 3 ด้าน
11. ข้อใดไม่ใช่หลักการศึกษาด้านผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
       ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
       ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
       ค. กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติ
           และตามศักยภาพ

     ง. จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไว้สำหรับผู้เรียน
12. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร
     ก. คู่มือครู                                                      ข. แผนการสอน
     ค. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย          ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ
13. นักเรียนมีโอกาสกำหนดผลการเรียนรู้ร่วมและวางแผนประเมินผลการเรียนรู้" เป็นลักษณะ
ของการเรียนรู้ตามข้อใด
      ก. การเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
      ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
       ค. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
      ง. การเรียนรู้แบบองค์รวม

14. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอน
          ก. วัสดุ                                                                                     ข. อุปกรณ์
         ค. วิธีการ                                                                                   ง. นวัตกรรม
15. ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์
     ก. เครื่องฉายสไลด์                                                                       ข. เครื่องวีดีโอ
    ค. เครื่องบันทึกเสียง                                                                     ง. ไม่มีข้อถูก
16. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
       ก. การสำรวจเด็กรายบุคคล                                                      ข. การเรียนรู้บูรณาการ
      ค. โครงสร้าง                                                                                               ง. แฟ้มสะสมงาน
17. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
        ก. ประสิทธิภาพ
                                                                         ข. ประสิทธิผล
       ค. ประหยัด                                                                                 ง. คุ้มค่า
18. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ก. การมีส่วนร่วม                                                                        ข. การกระจายอำนาจ
     ค. การกำกับติดตามประเมินผล                                                 ง. การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
19. เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่านคิดว่าควรจะมีการประเมินผล
การจัดการศึกษาระดับใดบ้าง
     ก.ระดับสถานศึกษา                                                                     ข.ระดับเขตพื้นที่ฯ
     ค. ระดับชาติ                                                                                                 ง. ถูกทุกข้อ
20. กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้

     ก. ช่วงชั้นที่                                                                               ข. ช่วงชั้นที่ 2
    ค. ช่วงชั้นที่ 3                                                                                  ง. ช่วงชั้นที่ 4
21. ไม่มีในคำอธิบายในรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ก. ชื่อรายวิชา                                                                               ข. จำนวนเวลา หน่วยกิต
     ค. สื่อการเรียนรู้                                                                               ง. มาตรฐานการเรียนรู้
22. สถานศึกษาต้องคำนึงถึงเรื่องใดในการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        ก. วัย                                                                           ข. วุฒิภาวะ
         ค. ความแตกต่างบุคคล                                          ง. ถูกทุกข้อ
23. ใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
      ก. ผู้บริหารสถานศึกษา                                              ข. ผู้ปกครอง ชุมชน
      ค. คณะกรรมการสถานศึกษา                                   ง. ทุกฝ่ายร่วมกัน
24. ใครเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ก. ผู้บริหารโรงเรียน                                                    ข. ครูผู้สอน
      ค. สถานศึกษา                                                             ง. กรมวิชาการ
25. ข้อใดคือความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง
     ก. หลักสูตรของตนเอ                                                  
ข. หลักสูตรท้องถิ่น
    ค. การเรียนรู้และประสบการณ์                                    ง. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
26. ผลลัพธ์ที่อันเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
      ก. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้
      ข. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม
      ค. สร้างผู้เรียนให้พร้อมเป็นผู้บริโภคตัดสินใจแบบมี ข้อมูลและเป็นอิสระ
      ง. ถูกทุกข้อ
27. ข้อใดไม่ใช่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ก. การวัดและประเมินผลผู้เรียน
     ข. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
     ค. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา
     ง. การประเมินผลคุณภาพระดับชาติ
28. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงจบการศึกษาชั้นใด
     ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                            ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                  ง. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก

29.ผู้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544
       ก. อธิบดีกรมวิชาการ                                                                ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
      ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                   ง. นายกรัฐมนตรี
30. โรงเรียนโดยทั่วไปเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษาใด
     ก. 2545                                                                          ข. 2546 
    ค.
2547                                                                             ง. 2548

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น